Eiendomsutvikler kjøper konkursrammet spahotell

Da Holmsbu hotell og spa gikk konkurs i 2019, hadde største kreditor DNB 50 millioner kroner utestående. Nå har de solgt anlegget for 13,5 millioner kroner. les mer

Skrevet i nyheter | Legg igjen en kommentar

Referat fra BVA årsmøte 2019

Skrevet i BUVA, Dugnad, nyheter, styret | 1 kommentar

Innkalling til årsmøte Birkebeinerbakken veilag

Innkalling til årsmøte
Birkebeinerbakken veilag
Lierkroa, 1. desember 2018, 12.00-14.00

Vi inviterer til den alle første årsmøte i Birkebeinerbakken veilag. Les de foreslåtte vedtekter, vedlegg og annet info på veilagets side.   De foreløpig 21 medlemmer få også invitasjonen  via epost.

Skrevet i nyheter | Legg igjen en kommentar

Årsmøtereferatene 2018 nå tilgjengelig

Fin dem her.

Skrevet i nyheter | Legg igjen en kommentar

Bryggen tas opp 16.9. Alle båter må være borte 15.9.

Har du båt fortøyd ved Baskomtibryggen? Grunneieren Christian Bøhmer informerer at, som vanlig, brygga tas opp søndag 16/9. Siste frist er da 15/9 for å ta opp båten. 

Skrevet i nyheter | Legg igjen en kommentar

Birkebeinerbakken – asfalten er lagt.

Takk til Kjell Øygarden som var på plass i går, og til Erik Olsen som initiativtageren. Vi har fått ett nytt vei, til glede for alle! 

https://baskomti.net/?page_id=983 

Skrevet i nyheter | 1 kommentar

Birkebeinerbakken – arbeidet er i gang. STENGT 27 og 28.august

Veien skal ikke brukes verken i dag eller i morgen.

Veien er nesen ferdig reparer! Erik Olsen fra Birkebeinerbaken veilag er på plass, og rapportere at jobben gå greit uten problemer. Entreprenøren sier at veien skal stenges inntil i morgen kveld, 28.8. Vi håper at alle respektere dette. 

Skrevet i nyheter | Legg igjen en kommentar

Birkebeinerbakken STENGT nå mandag 27.august

Veien asfalteres og dermed blir stengt og kan ikke benyttes fra kl 07.00 til jobben er ferdig samme dag.

hilsen Birkebeinerbakken Veilag https://baskomti.net/?page_id=983

Skrevet i aktuelt, vei | Legg igjen en kommentar

Møtereferat – Birkebeinerbakken veilag  – møte #1.

Møtereferat – Birkebeinerbakken veilag – møte #1.

Baskomti hyttefelt, lørdag 11.august 2018. Kl.11. Oppmøte på Birkebeinerbakken 9.

Tilstede:19 stk. Ingen registrering av oppmøte ble foretatt, men følgende huskes: Erik Olsen, Oddbjørg Øygarden, Kjell Øygarden, Victoria Jakhelln, David Dawson, Frank Flåm, Tone & Wenche, Ole Martin, Thorleif, Sven,, Jørn & Stina, Arild Horge, Morten, Ståle Hellum (BUVA).

Innkallelsen var sent ut til alle berørte hytter ved e-post. I tillegg har Erik tatt tiden til å møte alle hytteeier for å diskutere temaet.

Sak 1 – Asfalteringen av Birkebeinerbakken (B3).

Bakgrunn:
B3 var først etablert for å bygge Birkebeinerhytta, og det anslås at det var først asfaltert sent på 60-tallet. Siden har veien blitt verre og verre, som følger av alderen og utstrakt bruk av veien av tungtransport under vannprosjektet som ble avsluttet i 2016. Det var tiltenkt at veien skulle repareres av entreprenøren. Subbus ble lagt, men bare 2 år etterpå den har blitt funnet ikke tilstrekkelig. Per dags dato er det 21 hytter som har meldt sin interesse å bidra til utbedringen av B3.

Diskusjon:
Erik Olsen, initiativtakeren, åpnet med for forklarer litt om prosjektet for å asfaltere B3. Han har fremmet forslag å asfaltere (B3). 130 m med asfalt fra bommen til trappene til høyre ved Birkebeinerbakken 9.
Ståle Hellum representerte BUVA, og orientert møtet om styrets syn på saken. De er veldig positivt til asfalteringen, en sak blant flere på Baskomti. Det er gledelig å se initiativet tatt av de berørte parter. Angående en mulig refusjon fra vann-entreprenøren, Hellum hadde tatt kontakt, og det anses som usannsynlig at det kommer noen kompensasjon derfra, siden saken var lagt dødt i 2016. BUVA styret har kommet med en tilskudd av 10 000,- til B3 veilag. Hellum også snakket om mulighet for MOMS-refusjonen, men det virket usannsynlig.

Fordelingsnøkkelen. Møtet var enig med at kostnadene koblet med B3 prosjektet skulle fordeles jevnt mellom alle berørte hytteeier. Per dags dato gjelder det 21 hytter. Det var en dissens: Arild Horge kom med en forslag til en distanse-differensierte fordelingsnøkkel, men fikk ikke gehør for forslaget. Antatt pris per hytte blir kr 5 600 – ut fra mottatt tilbud. Prisen kan bli noe justert etter at vi har kvalitetssikret tilbudet gjennom ny befaring.

Sak 2 – Etableringen av B3 veilag.

Bakgrunn:

Hellum nevnt at det kan være en ide å danne en B3 veilag som skulle håndtere det som er en privatvei. Gjeldene lover finnes på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23#KAPITTEL_9
“Veglaget skal møtast ein gong i året eller når det er turvande. Det tek fleirtalsavgjerd i alle spørsmål som gjeld vegfellesskapet og står for den daglege drifta.
Når det ikkje er grunn for anna, har einkvar i veglaget ei røyst. Dersom nokon i veglaget blir tillagt større plikt enn andre, skal røysteretten aukast tilsvarande. I mangel av semje om slik fordeling skal veglaget leggje si avgjerd i saka fram til endeleg avgjerd for jordskifteretten etter § 54 tredje ledd.
Veglaget kan for den daglege drifta velje eit styre med eit eller fleire medlemmer til å handsame saker for det, og kan òg vedta vedtekter for laget. På grunnlag av høvetalet etter § 54, fastset veglaget det årlege driftstilskotet frå den einskilde. Veglaget kan òg fastsette vederlaget for bruksrett til veg som alt ligg der. Veglaget har tilsynet med at pliktene blir stetta slik som fastsett av veglaget, jordskifteretten eller på anna vis.
Om nokon ikkje fyller sin part av plikter fastsette etter § 54 og denne paragrafen, kan veglaget gjere vedtak om at arbeidet skal gjerast på den ansvarlege sin kostnad.

Veglaget kan elles ta avgjerd om å
  • etje av pengar til eit fond for tiltak til utbetringar,
  • ta opp lÃ¥n,
  • fremje søknad om rett til Ã¥ krevje bompengar,
  • gi vilkÃ¥rsbunden vegrett til nye brukarar og trekkje slik bruksrett tilbake,
  • gjere avtale med eigarane til veggrunnen,
  • fremje krav om oreigning,
  • treffe avgjerd om fartshinder og annan trafikkregulering og om parkering,
  • inngÃ¥ kontrakt om bygging, utbetring og vedlikehald av vegen.

Frank Flåm foreslo Kjell Øygarden, Erik Olsen & David Dawson til å danne B3 veilaget, og det ble stemt ved akklamasjon.

Kjell Øygarden påtok seg å etablere en midlertidig bankkonto til bruk av B3 veilag. Veilagets styre jobber med å formalisere prosjektet slik at veilaget kan registreres i Brønnøysundregisteret.

Den midlertidige kontoen kan benyttes inntil vi har resten på plass, slik at vi kan få gjort den jobben som nå skal gjøres på veien.Denne kontoen holder han selvsagt helt uavhengig av hans private økonomi slik at han kan levere utskrifter og regnskap for alle transaksjoner for veilaget underveis.

Veilaget kommer tilbake så snart som mulig med mer informasjon om prosjektet når endelig avtale er inngått med Bærum Asfalt AS, Drammen.

Sak 3: Ny befaring av B3

Erik Olsen inviterer asfalteringsentreprenøren til en befaring før arbeidet setter i gang tidlig i september. Minst to fra veilaget skal stille.

Noen spørsmål:
Hva slags asfalt anbefales?
Trenger vi noen grøftearbeid? Er det verdt det?
Utbedring/skraping av ujevnheter ved svingen.
5 eller 6 cm asfalt?
evt forbedret/korrigert tilbud.

Erik, David, Kjell.
14. august 2018

Skrevet i vei | Merket med | Kommentarer er skrudd av for Møtereferat – Birkebeinerbakken veilag  – møte #1.

Sommeren

Oppvaskmaskinen? Hvem trenger det?

En fortryllende kveld. Utsikt mot nord.

Oslofolkets summer-rike. Fra Arbeiderbladet 1937

Litt av en sommer på Kjelleråsen i år, og den ser ut til å fortsette.
For de, som meg, som er tilbake i byen bak en kontorpult, det gjelder Ã¥ holder de gode minnene friskt. Her noen bilder og kilde til det. Noen hørte at vi hadde et fest  – et Sommerfest – og sÃ¥ mange som 30+ kom fra “toppen”. Vertskapet pÃ¥ Malua Bay (tidligere Birkebeinerhytta) satser pÃ¥ Ã¥ invitere hele KjellerÃ¥sen i 2019. Vi statser pÃ¥ like fint vær som det var i 2018!

 

Skrevet i nyheter | Legg igjen en kommentar