Vedtekter Baskomti Hytteeierforening

LOVER

 § 1 F o r m å l

Baskomti Hytteeierforening omfatter hytteeiere på Lersbryggens, Bøhmers og Røssbergs eiendommer.

Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser og danne kontakt med kommunen, grunneierne og andre – når dette er nødvendig.

Foreningen har til formål å verne om stedets interessefelt, sørge for god skikk og orden samt hindre forurensning slik at miljøet blir så trivelig som mulig.

§ 2 M e d l e m s k a p

1. Plikt til medlemskap har enhver som eier eller disponerer hytte eller tomt på de under §1 nevnte grunneieres eiendommer. Medlemskapet omfatter også ektefelle og familiemedlemmer.

2. Årsmøtet kan utelukke medlem som handler mot denne lov eller på annen måte skader foreningen. Årsmøtet kan likeledes utelukke medlem som skylder kontingent for mer enn 2 år.

3. Utelukket medlem taper ethvert krav på foreningen, dens kasse eller eventuelle fonds. Medlem som er utmeldt eller utelukket på grunn av kontingentrestanser, kan gjeninntre mot å betale en avgift som dekker de utlegg foreningen måtte ha hatt for vedkommende. Avgiften skal minimum være den del av foreningskontingenten som er til foreningens drift for siste kalenderår. Alle rettigheter må opparbeides fra den dag gjeninntreden er godkjent.

4. Hytteeier plikter å holde det ryddig og pent på egen eiendom.

 5. Hytteeier plikter å respektere helligdagsfreden og vise hensyn.

 6. Hytteeier plikter å delta på oppsatte dugnader arrangert av styret.

 §3 K o n t i n g e n t

1. Kontingenten benyttes uavkortet til drift og vedlikehold. Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet, og innbetales i henhold til forfallsdato på tilsendt faktura.

 2. Gjør forholdene det påkrevet, kan styret utskrive en ekstrakontingent. Denne må aldri overstige 50 prosent av den del av kontingenten som er til foreningens drift.

3. Styret kan ikke oppta lån eller på annen måte forplikte medlemmene økonomisk ut over kontingenten.

 § 4 Å r s m ø t e t

1. Årsmøtet holdes fortrinnsvis i begynnelsen av juni (pinsehelgen) og helst innenfor foreningens område. Styret innkaller til årsmøtet med minst 14 dagers varsel.

 2. Hvis 1/3 av medlemmene forlanger det, eller styret finner det nødvendig, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte med samme varsel som for årsmøtet.

 3. På årsmøtet, som ledes av styreleder eller en annen av styremedlemmene, behandles følgende:

a. Styrets årsberetning

b. Revidert regnskap

c.Fastsettelse av kontingent

d. Innkomne forslag

e. Eventuelt

f. Valg

4. Stemmerett har bare 1 representant for hver hytte. Foreliggende saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§5 I n n k j ø p

Tegning på foreningens vegne:

1. I styret har kun styreleder og kasserer prokura.

2. I de tilfeller der verken styreleder eller nestleder har anledning til selv å hente materiell som skal benyttes til foreningens felles utbedringer, skal en rekvisisjon utstedt til den person som skal hente/motta materiellet benyttes. Denne rekvisisjonen skal være signert av en person med prokura.

3. Innkjøp som overstiger kr. 3.000,- (kronertretusen) skal alltid styrebehandles.

4. Styrets bevilgningsrett skal ikke overstige et årsbudsjett. Ved kostnader som er høyere en dette skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Unntak er akutte tiltak som må iverksettes.

§6 S t y r e t

 1. Styret består av styreleder, nestleder, kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer. Nestleder og de 2 styremedlemmene er revisorer for Baskomti hytteeierforenings regnskap.

2. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede.

§7 L o v e n d r i n g

 Endringer i denne lov kan bare vedtas på ordinært årsmøte. Lovendring krever 2/3 stemmeflertall av de møtende medlemmer.

 §8 O p p l ø s n i n g

1. Foreningens oppløsning kan bare besluttes av årsmøtet med 2/3 stemmeflertall av de møtende medlemmer.

2. Oppløses foreningen beslutter årsmøtet hvordan foreningens midler skal anvendes.

 §9 I k r a f t t r e d e n

Denne lov er revidert på Baskomti hytteeierforenings årsmøte den 07.06.2014, og trer i kraft samme dag.

oo 00 oo

Revisjon 002

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.