Arsmøtereferat 2008

Referat fra årsmøtet 24.mai 2008
Skrevet 9 juni, 2008 av Dave Dawson
Sted: Røde Kors Huset, Svelvik

1. Konstituering
Formann Frank Flåm ønsket 20 hytteeiere velkommen til årsmøtet, og gjennomgikk sakslisten.
2. Ã…rsberetning
Ã…rsberetningen ble opplest og fikk ingen kommentarer. Godkjent.
3. Regnskap
Regnskapet for 2006/2007 ble gjennomgått av Roger Meltoft. Godkjent.
4. Referat fra Vannkomitéen
Bjørn Simensen rapporterte om komitéens gjøremål i fjor. Det var ingen utskifting av kraner i sesongen og vanntilførselen ble stengt i oktober. Han understreket viktigheten av at kranene skal stå åpne under vinteren slik at anlegget blir drenert. Kranene stenges av Vannkomitéen når vannet koples til om våren. Han minnet om at nøkkelen til vannkranen tas inn ved sesongslutt for ikke å risikere at uønskede personer tar seg til rette. Videre ble det nevnt at man kan få kjøpt nye krandeler ved henvendelse til komitéens medlemmer. Til sist ble det opplyst at enhver hytteeier må påse at ledningsnettet frem til hytteveggen ligger under bakken for ikke å risikere at rørene skades.
Frank Flåm berømmet alle viktige og ansvarsfulle arbeider som komitéen gjør.
5. Utbedringer
I år blir utbedringene konsentrert om å få gjort ferdig trappen mellom Vildenvei og stranda. Til neste år skal det fokuseres på eventuell asfaltering av veien ved parkeringsplassen samt vedlikehold av veien mot hytte nr. 47 ved Snippen.
6. Kontingent
Kontingenten på kr 500 pr år forblir uendret.
7. Innkomne forslag
Roger Meltoft informerte kort om Riks-TV-pakken (NRK 1,2,3+TV2) som kan benyttes dersom det er godt TV2-signal. En eventuell parabolløsning er mulig for hver hytte. Det er mottatt tilbud fra lokal leverandør = kr 1798 for første år (10 kanaler) og ca kr 1400 for neste år.
8. Valg
Nestformann R.Meltoft, sekretær/kasserer A.Meltoft og styremedlem O.Pinderup var på valg. Alle var villige til å stille for en ny periode.
Knut Lehn trekker seg fra Vannkomitéen, og takkes for en spesielt effektiv og grundig innsats gjennom flere år.
Wenche Bjørnerud overtar som leder og blir komitéens representant i styret.
Harald Eriksen går inn i Vannkomitéen med ansvar for deler og utrykking ved feil på vannledningene.
9. Eventuelt
• Det ble foreslått en varaperson til Vannkomitéen, og Bent Pedersen ble valgt. Han har god erfaring fra dette tidligere.
• Kumlokket ved Malua Bay (tidligere Birkebeineren) er ikke trygt (kan vippe opp) og skal byttes i denne sesongen. Det skal også settes på en ny ring på kum til hovedkran.
• Det har forekommet tyveri av fordelerkraner ved hytte 45 og 50. Vær oppmerksom på at dette kan skje flere.
• Hytte nr 24 blir lagt ut for salg i slutten av mai.
• Adresseforandringer; samt alle som har endret email eller nylig opprettet email bes melde fra til Ann Meltoft ameltoft@online.no

24. mai 2008

Styret ønsker alle en riktig god hyttesesong med mange flotte sommerkvelder!