Årsmøtereferat 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTET 26. MAI 2012

Møtested: Klubbhuset til Berger Idrettslag, Berger

Saksliste
1. Konstituering
Formann Frank Flåm ønsket velkommen til nye og gamle hytteeiere, i alt 27 representanter. Det var ingen innvendinger til sakslisten.

2. Ã…rsberetning
Det var ingen kommentarer til årsberetningen for 2011.
Tatt til informasjon med klappsalver. Kopi vedlagt.

3. Regnskap
For 2011 har styret valgt å ha to regnskap, ett for drift og ett for V/A-anlegget.
Begge ble gjennomgått og godkjent. Kopi vedlagt.

4. Referat fra Vannkomiteen
Referatet ble tatt til informasjon med klappsalver.

5. Prosjekt V/A-anlegg
Runar Pedersen og Frank Flåm orienterte om status i saken, og søknad til Vestfold Fylkeskommune om ekspropriering. Dette er i tråd med vedtaket fra medlemsmøtet den 28.4.2012. Det vil påløpe kostnader for å drive saken. Utgiftene vil omfatte advokatutgifter og eventuell erstatning for grunnen til grunneiere. Vi sa i medlemsmøtet at dette vil utgjøre anslagsvis 2-300 000,- kroner, og medlemmene ga sin tilslutning til dette. VA-kontoen er nå tom (som redegjort for under punkt 3.) og vi må derfor be om en innbetaling fra alle hytteeiere på kr 5000,- for å ha midler til å arbeide med saken videre.
Det ble fattet vedtak om at alle hytteeiere innbetaler kroner 5000,- og at regning sendes ut sammen med kontingenten. (to separate regninger)

Det ble også sendt rundt underskriftslister, 4 stk, for at alle hytteeiere skriver under på kontrakt med grunneiere om retten til å legge rør over deres eiendommer. Foreløpig har vi avtalen med to grunneiere: Blikkom og Røsberg/Amundsen i orden, de krever ingen økonomisk kompensasjon for dette. De to siste avtalene vi skriver under på er for det fall at vi allikevel skulle komme til enighet med de to andre grunneierne (Bøhmer og Lersbryggen). Prosjektgruppen vil hente inn underskrifter fra de medlemmene som ikke var til stede.

En stor takk ble gitt til prosjektgruppa for engasjementet.

6. Kontingent
Kontingenten på kr. 500,- pr. år holdes uforandret. Økonomien er god i hytteforeningen.
Det var ingen motsigelser til forslaget!.

7. Vedtektsendringer
Det er etter hvert blitt en stor arbeidsbelastning at en person fyller rollen som både kasserer og sekretær. Det var derfor på forhånd sendt ut forslag om vedtektsendring slik at funksjonene skilles i sammensetningen i styret som lød slik:

”Styret består av formann, viseformann, kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer. Viseformann og de 2 styremedlemmene er revisorer for Baskomti hytteeierforenings regnskap.”

Vedtektsendringe ble vedtatt, og vil tre i kraft fra neste års valg av styremedlemmer, altså ved årsmøtet som avholdes i 2013.

8. Valg
Formann Frank Flåm, styremedlem Jarle Gustavsen og varamedlem David Dawson var på valg, og alle takk ja til gjenvalg, det satte forsamlingen stor pris på, og feiret med klappsalver.

8. Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag.

9. Eventuelt
Det ble fra hytteierne på Flekken, Hvildenvei 51, hyttenummer 34, orientert om at det hadde kommet et steinras ned på deres tomt i august 2011. Hytteeierne har varslet grunneier, NVE, lensmann og Svelvik kommune. Hytteeierne har selv tatt initiativ til å få befart området over hyttetomten av geologer, og vil utføre nødvendig sikring. Hytteeierne har ikke befart området til nærliggende hytteeiendommer. De ønsket med dette å varsle hytteeierne på nærliggende tomter om mulig rasfare.
Oppfølging av vannsig fra gammel brønn ved Brattbakken. Frank Flåm orienterte om at han har hatt dialog med Bøhmer om dette, og Frank Flåm vil følge opp saken.
Det ble tatt opp at parkeringsplassen er dårlig vedlikeholdt, vegetasjonen er tett, skilt er falt ned, og hvis man ikke parkerer klokt er det ikke plass til alle biler. Styret ved David Dawson vil dokumentere forholdene med bilder, og Frank Flåm vil ta kontakt med Lersbryggen for å be om at det nødvendige vedlikehold utføres.

Styret ønsker alle en riktig god hyttesommer !!

6. juni 2012
Vedlegg:

  1. Ref årsmøtet 2012
  2. Regnskap 2011 hytteierforeningen
  3. Regnskap for avløpsprosjektet 2011
  4. Vedtektene

Lena Gran Frank Flåm

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *