VA gruppen – spørsmÃ¥l og svar

 1. Hva er status i prosjektet?
  1. Det har siden årsmøtet i hytteforeningen den 18/5-2013 vært jobbet løpende i VA-gruppen med en rekke forhold som må være på plass. Vi har hatt dialog med andre VA-grupper,  advokat og ekstern regnskapsfører for å dra mest mulig erfaring fra andre tilsvarende VA-prosjekt. Herunder har vi hatt, og har, en løpende dialog med Asplan Viak. Ved siden av dette  har det gått en del tid med diskusjoner med grunneiere samt Svelvik Kommune. Endelig  avtale med grunneierne er i ferd med å bli underskrevet, og Foreningen Baskomti Utvikling VA er registrert i Brønnøysund. Pr februar 2014 jobbes det iherdig med ferdigstilling av   anbudspapirer som skal ut til potensielle entrepenører i løpet av våren.
 2. NÃ¥r kan vi regne med at vi har et eget VA-anlegg ferdig?
  1. Målet nå er vårparten 2015. Anbudsprosessen starter våren 2014, men for å verne sommersesongen på hyttene vil ikke anleggsstart settes før høsten 2014.
 3. Hvorfor må det etableres to selskap utover den hytteforening vi alt er medlem i for å kunne få et vann- og avløpssystem på plass?
  1. Årsaken er utelukkende for å få refundert moms på alle kostnader relatert til fellesanlegget.Vi kjører her en modell som andre VA-prosjekt har benyttet. Denne innebærer et eget  selskap – eller forening, som har ansvaret for utbyggingen av VA-anlegget og et selskap (samvirkeforetak) som har ansvaret for driften av VA-anlegget. Driftsansvaret gjelder inntil Svelvik Kommune overtar det meste av anlegget. Selskapene som etableres og registreres er:
   1. Baskomti Utvikling VA (BUVA) – etableres som Forening.
   2. Baskomti Vann og avløp SA (BVSA) – etableres som samvirkeforetak
 4. Hvordan fungerer dette med momsrefusjon?
  1. Moms refunderes løpende under utbyggingen og refusjon skjer til Baskomti Utvikling VA.  Forutsetningen innebærer at ferdig anlegg overdras Baskomti Vann og Avløp SA kostnadsfritt og at sistnevnte selskap er registrert i MVA-manntallet.
 5. Hva med de som ikke blir med i prosjektet fra starten av?
  1. Det vil være anledning til å bli medlem i Baskomti Utvikling VA og Baskomti Vann og avløp SA på et senere tidspunkt. Men merk at det må påregnes vesentlig høyere priser etterhvert.Nye medlemmer som kommer inn etter at anbudspapirene er sendt: +5% tillegg.Nye medlemmer som kommer inn etter anleggsstart: +10% tillegg pluss eventuelle merkostnader fra entrepenør.Nye medlemmer som kommer inn etter ferdigstilt anlegg: +20% tillegg pluss dekning av merkostnader entrepenør. I tillegg vil man her risikere ikke å få refundert moms.
 6. Hvilke hytter må ha egen pumpe på eiendommen?
  1. Det er for tidlig å si hvilke hytter eller områder som må påregne en egen pumpe. Dette avhenger noe av teknisk løsning skissert fra entrepenør. Asplan Viak har antydet at 25-30 hytter kan ha behov for slik pumpe, men som sagt vil den tekniske løsningen avgjøre dette.
 7. Hva kommer VA-anlegget til å koste?
  1. Det vet vi ikke endelig før anlegget er ferdig, men vi vil få et godt og tydelig kostnadsoverslag når entrepenør er valgt. Det vil fortsatt være noe usikkerhet ift ting som vi ikke har klart å ta høyde for, men denne usikkerheten vil være betydelig mindre enn den er på nåværende tidspunkt.
   Foreløpig jobber VA-gruppen utfra mandatet fra årsmøtet der en beløpsgrense på 175 000,- inkl. MVA ble satt for selve fellesanlegget.
 8. Hva skjer om tilbudet fra entrepenør sammen med antall hytter som blir med ender i at total sum for fellesanlegget ender på mer enn 175 000,-?
  1. Da kreves det et nytt årsmøte for å avgjøre videre fremdrift.
 9. Når må vi betale inn investeringen?
  1. VA-gruppen jobber utfra en løsning der man kan betale i 3 omganger, eventuelt i 2 omganger. Får vi det til med entrepenør vil det bli en innbetaling før anleggsstart, en midtveis i prosjektet og en betaling etter ferdigstilt anlegg. Inntil anleggsstart skal det finnes nok penger til forprosjektet i de midler som alt er betalt inn.
 10. FÃ¥r hytteeierne refundert penger dersom det betales inn for mye?
  1. Svaret er ja – og alle medlemmer eier like store andeler i selskapet. Verken BUVA eller BVSA skal driftes for å oppnå økonomisk overskudd.
 11. Hva blir prisen for tilkoblingen fra tomtegrense til hyttevegg?
  1. Dette vil selvsagt avhenge av avstand og hvorvidt man velger en frostfri løsning eller ei. I anbudet som sendes entrepenører vil vi be om en løpemeterpris for denne delen av jobben. Da skal det bli nokså enkelt å gjøre egne beregninger. Merk at noen hytter også må ha pumpeløsning på egen tomt.
 12. NÃ¥r vil Svelvik Kommune overta fellesanlegget?
  1. Det jobbes med å få en skriftlig garanti fra kommunen på dette og det vil være aktuelt etter at anlegget er ferdigstilt og godkjent fra kommunens side.
 13. Hva skjer med de to selskapene etter hvert?
  1. BUVA som utbyggingsselskap vil oppløses etter hvert som anlegget er ferdigstilt og overdratt kostnadsfritt til BVSA. BVSA vil måtte bestå som et løpende selskap også etter at kommunen har overtatt fellesanlegget. BVSA vil etter denne tid fungere noe a’la det Vannkomiteen i hytteforeningen har gjort tidligere.
 14. Vil det til BUVA eller BVSA komme kontigenter?
  1. BUVA vil som utbyggingsselskap benytte seg av midler fra forprosjektet samt at det vil kreves inn midler til betaling av entrepenør. Det planlegges ingen kontigenter. BVSA som driftsselskap vil bestå fremover og vil være momsregistrert. Dette krever at selskapet har en årlig omsetning på 50 000,- samt at alle fakturaer må tillegges moms. Beregnet utfra 50 hytter kan dette kreve at man må ha en kontingent på 1000,- + MVA på 250,- = 1250,- pr år. Dette vil dog ikke være nødvendig hvis det f.eks finnes andre inntekter dette året. (F.eks gjennom felles serviceavtaler på pumper eller dersom man får inn et nytt medlem i selskapet – dvs en ny hytteeier som kobler seg på). Eventuell innkrevet kontingent kan uansett refunderes etter hvert dersom selskapet ikke har kostnader og således bygger opp overskudd.
 15. Hva skjer med pengene som eventuelt bygger seg opp i BVSA?
  1. Eventuelt overskudd i driftsselskapet vil søkes refundert eierne utfra at alle eier like andeler.
 16. Hva vil skje med dagens vannledning?
  1. BUVA har ingen ansvar for gamle vannledninger og jobber kun med utvikling av nytt vann og avløpsanlegg. Dagens vannledning, eiet av Baskomti Hytteeierforening, ble i Årsmøte 18/5-2013  vedtatt fjernet straks anleggsarbeidet med ny VA-løsning påbegynner.

 

 

 

 

 

 

 

 

7 svar til VA gruppen – spørsmÃ¥l og svar

 1. O.Nørstebø & Sønn Eiendom AS Gnr.3 bnr.97 sier:

  Hei
  Har fått et brev fra Wefling Amundsen som lurer på om vi skal være med på det nye vann og avløp`s anlegget. I og med at vi ikke er medlemmer i Kjelleråsen hytteforening, men i Baskomti lurer vi på om det er gjort noen avtale med denne grunneieren. De vil ha en skriftlig bekreftelse på om vi skal være med på dette. Vi har returnert avtalen om å være med på det nye VA-anlegget, men lurer på om vi kan få en bekreftelse på det. Vi tok dessverre ikke kopi av den underskrevne kontrakten.

  Mvh
  Oddvar Nørstebø

 2. Runar Pedersen sier:

  Hei, ja vi har gjort felles avtale med alle tre grunneierne i området hvor Baskomti Hytteierforening er lokalisert. Vi er enige om kompensasjonsbeløp til grunneierne og ved siste møte ble det enighet om kontraktens innhold og det forventes en signering av kontrakten i begynnelsen av Mars. Jeg vet ikke hvorfor Wefling sender ut dette brevet, men det er bare å svare at dere har meldt dere på VA prosjektet. Som hytteeier skal dere forholde dere til VA prosjektet og så tar vi oss av kontakten og det juridiske mot grunneierne. Innbetaling av kompensasjonsbeløp til grunneierne skal skje igjennom utbygningsprosjektet og dere skal ikke betale noe direkte til grunneier.
  Med vennlig hilsen
  Runar Pedersen

 3. Tobias Paulsen sier:

  Hei

  Er det noen av dere som sitter i vannkomiteen idag, som ikke skal være med på nytt vann prosjekt?

  Spørsmålet mitt er om det ikke vil være mulig for oss som ikke vil/kan koble oss på ny løsning, og drifte sommervann løsning videre. Evt. inntil kravet endelig kommer fra kommunen.

 4. Tobias Paulsen sier:

  Forstår at det gamle anlegget vil bli utsatt under anleggs arbeid. Men det burde vel ikke være verre enn at vi for en rimelig pris kan vedlikeholde og få det opp igjen.

  Ville jo være synd om de som ikke har 200.000,- ikke kan få vann til hyttene sine..

 5. O.Nørstebø & Sønn Eiendom AS Gnr.3 bnr.97 sier:

  Må vi som har underskrevet på avtalen gjøre noe mer før anbudsdokumentet blir sendt ut. Lurer på om det er diskutert noe vedr. det å legge trekkerør for strøm/fiber i samme grøft som vann og avløp. Dette er vel en liten kostnad når grøfta allikevel er oppe. Kanskje det lokale El-verket er interessert i ta denne kostnaden, i og med at det kan bli større behov for strøm til de hyttene som vil bygge bad/vaskerom.

 6. Morten Ylven sier:

  Hei,

  Det sies at arbeidet fortsatt ikke startet. Opprinnelig dato var 1 september. Vil det sia t arbeidet vil bli tilsvarende forsinket og hva er årsaken?

 7. Hege Langlo sier:

  Hva er kontaktopplysningene til VA-prosjektet? Vi har nylig kjøpt hytte i Kjelleråsen, og ønsker å koble oss til vann og avløp.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *