Informasjon fra styret – april 2016

Ã…rsmøtet – 4. juni

Årsmøtet for Baskomti hytteforening blir 4. juni.

Siden pinsehelga er tidlig i år har vi valgt å vente til første helga i juni.

Innkalling og sakspapirer blir sendt i mai.

Ang Hvildenvei –

Styret har etter en lang prosess  gjort følgende vedtak i saken:

Styret  avslutter saken mot kommunen og trekker søknad om vei.
BUVA gir beskjed til Johnsrud om at veien skal tilbakeføres til sti.
(I den forbindelse skal problemene med overvann innerst i Hvildenvei utbedres)

Bakgrunn for avgjørelsen

Styret, representert ved Jan Erik Stokke og Arild Marthinussen,  har jobbet i lang tid med søknadsprosess for å få anlagt kjørbarvei i Hvildenvei.  Grunneiere, entrepenør Johnsrud og BUVA har vist stor vilje til utsette tidligere  tidsfrister i påvente av en avklaring på søknad.

I første omgang fikk vi inntrykk av at dette ville være en grei sak å løse, med en kommune som så nytteverdien av en slik vei. Prosessen har tatt mye lenger tid enn vi hadde forestilt oss.

Kommunen legger til grunn at veien ligger innenfor 100 metersonen fra Drammensfjorden. Det betyr det må sendes en dispensasjonssøknad  til fylket.

Det antydes at en dispensasjonssøknad vil føre til økonomiske  utgifter med gebyr. En slik søknadsbehandling  kan ta tid. Det er  realistisk å tro at et arbeid med slik vei kan komme i gang om først om et år.

Kommunen har kommet med krav om at styret/søker skal lage en reguleringsplan for området. Det vil bli  utgifter til den som skal gjøre den jobben.

Styrets  utgangspunkt var at etablering av vei ikke skulle gi økte kostnader for hytteeierne  ut over veiavgift til grunneierne.

I BUVA sitt mandat og avtale med grunneierne er det en premiss at veien skal tilbakeføres til “sti”. Så lenge  en annen plan for veien ikke er klar har ikke BUVA mulighet til å avslutte sitt arbeid. Dette gjelder blant annet samarbeidet med Johnsrud. Johnsrud har et ønske om å avslutte sitt arbeidet i området.

Ang.  Rydding av skog i hytteområdet.

Det er flere hytteeiere som ønsker å fjerne trær i området rundt hytta for blant annet å få bedre utsikt og bedre solforhold.

Grunneierne er positiv til at vi ønsker å rydde på “egen” tomt. Små busker og kratt  fjerner vi etter eget ønske. Trær på tomten blir oppfattet som grunneiers eiendom. Ønsker noen å fjerne trær på tomten må dette avklares  med grunneier først.  Vi kan også ta opp med grunneier om vi ønsker fjerne trær uten for hyttetomten. Lersbryggen kan, mot kompensasjon, gjennomføre hogging.

Styret oppfordrer de som tilhører samme boområdet og har like interesser om å samarbeide  om  gode løsninger og avtale med aktuell grunneier. Et samarbeid mellom flere om ryddedugnad og evt spleis vil være fordelaktig for alle berørte.  Noen trær er så store at det kreves at noen med kompetanse i felling av trær gjennomfører det. Styret forutsetter at nødvendig sikkerhet blir ivaretatt.