Forslag til nye vedtekter – revidert

VEDTEKTER  FOR BASKOMTI  VANN OG AVLØP  SA 

 VEDTEKTER BASKOMTI VANN OG AVLØP SA – revidert 120118

 • 1 Foreningens navn

Foretakets navn er Baskomti Vann og Avløp SA og er et samvirkeforetak med vekslende kapital og medlemstall.  For foretakets forpliktelser hefter medlemmene bare med sin andel.

 

 • 2 Foreningens forretningsadresse
  Foretakets forretningskontor er i Tveitenveien 26B – 3186 Horten – Horten kommune
 • 3 FormÃ¥l
 1. Foretaket skal ivareta medlemmenes interesser og danne kontakt med kommunen, grunneiere og andre – når dette er nødvendig. På vegne av medlemmene skal det jobbes med å verne om stedets interessefelt, sørge for god skikk og orden samt hindre forurensning slik at miljøet blir så trivelig som mulig.
 2. Foretakets formål skal videre være å eie og drive anlegg for håndtering av vann og avløp gjennom rørledninger tilknyttet kommunalt nett for eiendommer innen Baskomti hytteområde.
 • 4 Andelshavere

Hytteeiere som er tilkoblet VA-anlegget overtatt fra Baskomti Utvikling VA eier 1 andel hver pr hytte. (A-medlemsskap med eierandeler)

Hytteiere som ikke er tilkoblet VA-anlegget, men som tidligere var medlem i Baskomti Hytteeierforening er IKKE andelseier i foretaket. (B-medlemsskap uten eierandeler).

Medlemsskap teller pr eiendom med Gnr/Bnr. Alle med A-medlemsskap er selvsagt også A-medlemmer.

 

 • 5 Andelsinnskudd
  Stifterne plikter ikke å gjøre innskudd ved stiftelsen.

 

 • 6 Partenes plikter

Foretaket ivaretar alle tidligere forpliktelser som Baskomti Hytteeierforening har hatt, slik som felles vedlikehold, arrangering av årlig dugnad etc.

 

Foretaket plikter å drifte og vedlikeholde rørledningsnett og pumpestasjon. Foretaket plikter også å koordinere service og vedlikehold på pumper, selv om dette er den enkelte hytteeiers ansvar.

Stoppekraner til egen hytte er også den enkelte hytteeiers ansvar.

 

Medlemmene aksepterer at eventuelle drifts- og vedlikeholdsarbeider på fellesanlegget kan foretas på deres eiendom uten vederlag.

 

Medlemmene plikter å følge de retningslinjer som gjelder for drift av anlegget og som utarbeides av Baskomti Vann og Avløp SA eller av entreprenør eller kommune.

Medlemmene er selv ansvarlig for vedlikehold av ledninger og eventuelle pumper etc på egen tomt.

Medlemmene plikter å sørge for at det ikke utføres arbeide på egen tomt som kan skade ledningene eller gjøre dem utilgjengelige, for eksempel ved å bygge over eller inntil, fylle opp eller senke terrenget.

Medlemmene plikter å sikre eventuell utvendig kran, slik at uvedkommende ikke kan tappe anlegget. Medlemmene plikter å sikre eventuell pumpe på egen tomt mot frost.

 

 • 7 Medlemskontingent

Medlemmer i foretaket skal betale årlig medlemskontingent slik man har gjort i Baskomti Hytteeierforening til dekning av drift og vedlikehold. Kontingenten må innkreves med MVA – da foretaket er MVA-registrert.

For A-medlemmene må det i tillegg innkreves en årlig avgift til dekning av løpende drifts- og vedlikeholdskostnader relatert til vann- og avløpsanlegget. Avgiftens størrelse besluttes ved simpelt flertall i Årsmøtet.

 

Medlemmene har ellers slike rettigheter og plikter som følger av Samvirkeloven.

 • 8 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett i ordinære saker som tidligere lå under hytteforeningen. Avstemming relatert til vann- og avløpsanlegget innebærer kun stemmerett til de som er å anse som A-medlemmer/andelseiere.

Årsavgiftens (A-medlemskap) og Medlemskontingentens (B-medlemskap) størrelse besluttes ved simpelt flertall i Årsmøtet.

 

 • 9 Foretakets organ og myndighetsomrÃ¥der

 1. Styret
  Foretaket ledes av et styre og forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer i fellesskap.

Styret velges av årsmøtet og består av 4-8 medlemmer. Styret oppnevner selv styreleder.
Valgperioden er 2 år. Styret har ansvar for å arrangere Årsmøtet og styret fører protokoll fra sine møter.

 

Styret er ansvarlig for foretakets daglige drift, og at den er i samsvar med vedtekter og retningslinjer gitt av årsmøtet. Styret kan sette bort oppgaver knyttet til daglig drift til ekstern tjenesteyter.

Styret avgjør om foretaket skal ha daglig leder.

 

 1. Årsmøtet
  Årsmøtet er foretakets øverste myndighet. Det skal som minimum holdes ett årsmøte pr år. Innkallingen til årsmøtet skal inneholde styrets årsberetning, regnskap, budsjett, forslag til medlemskontigent og saksliste for årsmøtet. Papirene til årsmøtet skal sendes ut senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 3. Styrets årsberetning
 4. Regnskap, budsjett og avgiftens størrelse
 5. Evt valg av styremedlemmer
 6. Evt kompensasjon til medlemmer som har gjort innsats for foretaket
 7. Innkomne saker
 8. Eventuelt

 

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Det samme kan et antall medlemmer som utgjør minst 1/3 av andelseierne i foretaket gjøre. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje med minst 14 dagers varsel.

 

 • 10 Overdragelse av andeler
  En andel i foretaket kan ikke overdras separat. Den skal overdras sammen med den eiendommen den tilhører og kan ikke skilles fra denne. Styret skal uten ugrunnet opphold ha beskjed når andel og eiendom er overdratt.

 

 • 11 Innmelding og utmelding av medlemmer
  Alle hytteiere forventes å være B-medlem i Samvirkeforetaket utfra felles interresser. Alle hytteiere tilkoblet Va-anlegget må være A-medlemmer/andelshavere i Samvirkeforetaket.

 

Ved tilkobling til VA-anlegget etter ferdigstillelse er vedtatt et 20% tillegg sammenlignet med den pris det kostet under bygging av anlegget. Dette betyr i 2018 en pris på kr 180 000,- ex MVA som tilsier 225 000,- inkl MVA.

Beløpet justeres årlig utfra utvikling i konsumprisindeks – med første reguleringsdato 1/1-2019. I tillegg må påregnes evt tilleggskostnader for selve tilkoblingen, samt ansvar for alt av arbeider på egen tomt.

 

Nye medlemmers anleggsarbeid skal skje i tråd med Baskomti Vann og Avløps SA’a retningslinjer og skal utføres av entreprenør godkjent av Baskomti Vann og Avløp SA.

 

Et medlem kan melde seg ut med 3 måneders varsel, innenfor rammene av offentlig regelverk. Ved utmelding vil anlegget frakobles. Hvis et medlem melder seg ut av foretaket, tilfaller evt innebtalt andelskapital, kontingent etc foretaket. Kostnaden ved frakobling belastes det tidligere medlemmet.

 

Dersom medlemmer ikke følger Baskomti Vann og Avløp SA’s retningslinjer for drift, ikke innbetaler kontingent eller faktura eller på annen måte misligholder sine forpliktelser, kan medlemmet ekskluderes fra foretaket dersom Årsmøtet gir sin tilslutning med minst 2/3 flertall. Dette gjelder også dersom medlemmet skulle ha skyldige beløp eller annet mislighold i avtalen som foreligger med Baskomti Utvikling VA. A-medlemmer vil også her frakobles anlegget og belastes kostnaden for dette.

 

 • 12 Økonomiske forhold

Medlemskontingenten skal betales både av A-medlemmer og B-medlemmer. Medlemskontingenten skal dekke kostnader BVA har for ting som ikke direkte kan relateres til vann- og avløpsanlegget. Medlemskontingenten skal holdes adskilt fra A-medlemmenes/andelseiernes økonomi for vann- og avløpsanlegget.

 

A-medlemmene betaler en årlig avgift med tillegg av merverdiavgift.  Avgiften skal dekke løpende kostnader til drift- og vedlikehold samt eventuelle avsetninger til fremtidige og uforutsette utgifter. Foretakets årsoverskudd tilføres fri egenkapital.  Disponeringen av årsoverskuddet vedtas av årsmøtet etter innstilling fra styret. Kun A-medlemmer har stemmerett ifm denne disponeringen.

Avgiften for vann- og avløpsnettet skal holdes adskilt fra medlemskontingenten.

 

Hele eller deler av årsoverskuddet kan benyttes til etterbetaling til andelseierne på grunnlag av medlemmenes omsetning med foretaket.  Vedtak om etterbetaling følger bestemmelsene i Samvirkelova § 27.

 • 13 Vedtektsendringer

Årsmøtet kan vedta å endre vedtektene. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall fra Andelseierne av de avgitte stemmer.  Det skal stå i innkallingen hva forandringen gjelder.

 

 • 14 Forretningsfører

Styret kan engasjere ekstern forretningsfører dersom dette anses formålstjenlig, og for øvrig ikke
innebærer budsjettoverskridelser.

 

 • 15 Forsikringer
  Medlemmene må selv sørge for forsikring av pumper og stikkledninger i eget hus/hytte og på
  egen tomt. Foretaket sørger for forsikring av fellesledninger, tilhørende pumpeanlegg og
  elektriske installasjoner.

 

 • 16 Oppløsning av foretaket

Beslutning om oppløsning av foretaket må behandles av enten ordinært eller ekstraordinært Årsmøte.  Vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall fra Andelseierne.

Besluttes foretaket oppløst skal alle forpliktelser dekkes og eventuell andelskapital tilbakebetales medlemmene.  Gjenværende midler utover dette skal tilfalle dem som er medlemmer på oppløsningstidspunktet på grunnlag av deres omsetning med foretaket de siste 5 årene, jf. samvirkeloven §135, 5. ledd.

Bestemmelsene i samvirkeloven kan fravikes når det er særlig bestemt i loven eller følger av sammenhengen, jf. samvirkeloven § 2.

 

 • 17 Voldgift
  Tvist mellom medlemmer eller mellom medlem og foretaket skal søkes løst ved forhandlinger.
  Fører slike forhandlinger ikke frem, skal tvisten avgjøres av en voldgiftsrett på 3 – tre – medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Leder oppnevnes av Tingretten.